Overeenkomst Modelfotografie

Overeenkomst Modelfotografie

Ondergetekenden, hierna te noemen “partijen”,

Naam: Walter Koopman,
Woonplaats: Veldhoven,
Tel: / Mobiel: +31
Email:
hierna te noemen “fotograaf ”

Model naam:
Woonplaats:
Tel: / Mobiel: +31 6
Email:
Hierna te noemen “model”
Naam model, indien anders dan eigen naam:
komen het volgende overeen:

Artikel 1/9
De overeengekomen beloningswijze:
Fotograaf:
☐ TFP (Time For Portfolio)
☐ reiskosten €
☐ uurtarief á €
☐ vergoeding totale shoot €

Model:
☐ TFP (Time For Portfolio)
☐ reiskosten €
☐ uurtarief á €
☐ vergoeding totale shoot €

De overeengekomen poseer categorie is (aankruisen wat van toepassing is)
☐ a. Portret / Fashion / Glamour
☐ b. Lingerie
☐ c. Esthetisch naakt
☐ d. Topless
☐ e. Naakt

Artikel 2 / 9
De bij artikel 1 overeengekomen poseer categorie betekent het volgende:
a. Portret / Fashion: Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel
gekleed staat afgebeeld, daaronder niet begrepen lingerie en badmode.
b. Lingerie / Badmode: Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model in lingerie staat afgebeeld.
c. Esthetisch naakt: Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model staat afgebeeld, met de
tepels niet zichtbaar afgebeeld op de foto, de schaamstreek geheel niet zichtbaar is op de foto.
d. Topless: Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model staat afgebeeld, met de tepels
geheel of gedeeltelijk zichtbaar afgebeeld op de foto.
e. Naakt: Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel of gedeeltelijk ongekleed staat
afgebeeld. De tepels en/of geslachtsdelen zijn zichtbaar afgebeeld op de foto.

Artikel 3 / 9
Met betrekking tot foto’s die gemaakt zijn en vallen in een poseer categorie die niet is
overeengekomen bij artikel 1 van deze overeenkomst, wordt uitdrukkelijk bepaald dat het model alle vormen van gebruik van deze foto’s verbiedt op grond van haar recht op persoonlijke levenssfeer en haar portretrecht.

Artikel 4 / 9
De bij artikel 1 overeengekomen beloningswijze betekent het volgende:
TFP: Het model krijgt 5 volledig bewerkte en gebruiksklare foto’s in bestandsformaat JPEG.
(Uur)tarief: Een vergoeding, zoals aangegeven in artikel 1.
Reiskosten: reiskosten op basis van openbaar vervoer, 2de klasse. Of een vast afgesproken bedrag.

Artikel 5 / 9
Alle partijen bij deze overeenkomst mogen de foto’s gebruiken en vermenigvuldigen, plaatsen op hun internetsite, opnemen in hun portfolio en aanwenden voor persoonlijke promotiedoeleinden. Publicatie en verkoop door de fotograaf van fotoboeken welke foto’s van het model bevatten is toegestaan. Publicatie en verkoop door de fotograaf van foto’s van het model via een expositie is toegestaan. Ander (commercieel) gebruik door één der partijen is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Het is verplicht bij gebruik van de foto’s de naam van fotograaf te vermelden. Het auteursrecht van de foto’s berust te allen tijde bij de fotograaf. Het portretrecht van de foto’s berust bij het model.

Artikel 6 / 9
Het is de fotograaf toegestaan (delen van) de foto’s te gebruiken voor het vervaardigen van montages. Het model verleent de fotograaf het recht deze zonder beperkingen te publiceren en te
verveelvoudigen. De fotograaf zal montages zodanig vormgeven dat geen afbreuk wordt gedaan aan de intenties, de integriteit en/of de persoonlijke levenssfeer van het model.

Artikel 7 / 9
De fotograaf zal informatie die inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer van het model,
daaronder begrepen persoonsgegevens, niet aan derden verstrekken, tenzij het model hiervoor
voorafgaand toestemming heeft gegeven.

Artikel 8 / 9
Levering van afdrukken, digitale bestanden enzovoorts die geen onderdeel uitmaken van de
overeengekomen beloning vindt plaats tegen de gebruikelijke tarieven van de fotograaf.

Artikel 9 / 9
Op deze overeenkomst is in binnen- en buitenland het Nederlands Recht van toepassing.

In tweevoud opgemaakt en ondertekend,
Plaats: Veldhoven Datum:

handtekening fotograaf : W. Koopman.

handtekening model of ouder/verzorger (indien model minderjarig):

Elk gebruik van het modelcontract is geheel voor de verantwoordelijkheid van de persoon die het modelcontract toepast, overneemt of aanwendt en op basis van toelichtingen handelt.
Modelcontract is gemaakt naar een voorbeeld van: BNFAV = Bond van Nederlandse amateur Fotografen Verenigingen.

Scroll naar boven