Algemene voorwaarden

1a. Fotograaf Koopman: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan het adres: De Pruikenmaker 22 te Veldhoven. 

1b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Fotograaf Koopman een overeenkomst sluit. 

1c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en Fotograaf Koopman. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotograaf Koopman en een wederpartij, ook na het einde van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. 

3. Algemene voorwaarden die door een wederpartij worden gehanteerd worden door Fotograaf Koopman uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Fotograaf Koopman heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen de offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen proportionele prijs. Indien geen vergoeding is overeengekomen,is de bij Fotograaf Koopman gebruikelijke vergoeding van toepassing. Voor zover niet van een gebruikelijke vergoeding kan worden gesproken, zijn tenminste de richtprijzen van de Fotografenfederatie (en wel de meest recente versie die is gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam) van toepassing en maken deze deel uit van deze algemene voorwaarden. Fotograaf Koopman heeft het recht om drie maanden na het aangaan van de overeenkomst tussentijdse wijzigingen in de voornoemde richtprijzen aan de wederpartij door te berekenen. 

Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, zoals onder meer reis-, verzend- en administratiekosten. Reiskosten worden in overleg berekend bij een afstand van meer dan 20 kilometer vanaf het adres van Fotograaf Koopman tot de locatie waar de fotografie plaatsvindt. 

Opdrachtnemer heeft het recht om betaling van een voorschotnota te eisen alvorens met de  werkzaamheden aan te vangen. 

5. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Fotograaf Koopman vastgesteld. Digitale bestanden met fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij. 

6. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de wederpartij geen recht op overdracht van negatieven, of ander origineel (RAW) opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. De eigendom van de foto’s blijft in ieder geval berusten bij Fotograaf  Koopman en geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij nog niet het geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Fotograaf  Koopman dan ook behoudens gebruik voor afloop van de betalingstermijn. 

7. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Fotograaf  Koopman te worden meegedeeld. Fotograaf Koopman heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade door de wederpartij zou leiden. Fotograaf Koopman kan klachten die niet aan het voornoemde voldoen buiten beschouwing laten. 

8. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is. 

9. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van een termijn van 30 dagen is de wederpartij in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is de wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen tekort,een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd; een minimum van € 400,00. 

9a. Indien aannemelijk is dat Fotograaf Koopman hogere kosten heeft gemaakt of meer uren heeft moeten maken dan overeengekomen, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking.

10. De wederpartij verricht de aan Fotograaf Koopman verschuldigde betalingen zonder korting op beroep op compensatie behoudens verrekening met verrekenbare voorschotten, die hij aan Fotograaf Koopman heeft verstrekt.

11. Indien toestemming tot gebruik van fotografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot het gebruik, in ongewijzigde vorm, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van Fotograaf Koopman.Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen  wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien. Geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht op door Fotograaf Koopman aan wederpartij geleverde beelden wordt aan wederpartij overgedragen. 

12. Tenzij anders overeengekomen heeft Fotograaf Koopman het recht om de foto’s ten behoeve van de eigen  marketingdoeleinden te gebruiken, waaronder (maar niet beperkt tot) publicatie op de website van Fotograaf  Koopman. 

13. De wederpartij die niet in gebreke is,krijgt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht de aan wederpartij geleverde beelden voor onbepaalde tijd te gebruiken, al dan niet als ontwerp-element in websites, brochures, advertenties, huisstijl, decoraties, tijdschriften en kranten voor zover wederpartij daarvan de rechthebbende is. Tenzij Fotograaf Koopman daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. 

14. Elk gebruik van een foto dat niet is overeengekomen of waar geen schriftelijke toestemming voor is gegeven,wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fotograaf Koopman.Het is de wederpartij niet toegestaan de beelden zelf te koop aan te bieden of de beelden aan een derde partij of andere organisatie aan te bieden voor gebruik, tenzij anders overeengekomen. Mocht een andere organisatie of derde partij dan wederpartij gebruik van de beelden  willen maken, dient de wederpartij of derde partij contact op te nemen met Fotograaf Koopman voor een aangepaste licentie voor gebruik. Bij inbreuk komt Fotograaf Koopman, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij Fotograaf Koopman gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 555,00. 

15. De naam‘Fotograaf Koopman’en www.walterkoopman.nl dient duidelijk bij een redactioneel gebruik te worden vermeld,al dan niet in een colofon.Bij niet nakoming van deze voorwaarde komt Fotograaf Koopman een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op schadevergoeding) te verliezen, van tenminste tweemaal het offertebedrag. 

16. Bij publicatie door middel van drukwerk van een fotografisch werk in welke vorm dan ook, dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een onbeschadigd bewijsexemplaar van de publicatie aan Fotograaf  Koopman te doen toekomen. 

17. Fotograaf Koopman is niet aansprakelijk voor schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Fotograaf Koopman of door hem ingeschakelde personen.De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. 

18. Zowel Fotograaf Koopman als de wederpartij heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. 

19. Alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. 

20. Fotograaf Koopman heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 

21. De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie van opdrachtgever, de medewerking van derden, ongeval, technische storing, ziekte, het weer of andere omstandigheden waarop Fotograaf Koopman geen invloed kan uitoefenen. De termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn derhalve slechts te beschouwen als fatale termijnen in de zin van Boek 6 BW indien dit uitdrukkelijk tussen  opdrachtgever en Fotograaf Koopman is overeengekomen.

Scroll naar boven